Rashladne kule zatvorenog tipa

Model HSA-Z

Opis:

Rashladna kula tipa EWK – Z, sastavljena je od kućišta od armiranog poliestera, cevnog registra, eliminatora vodenih kapljica izrađenih od PP (polipropilena), aksijalnog ventilatora sa elektromotornim pogonom, sistema za distribuciju i raspršivanje rashladne vode, žaluzina na ulazu vazduha i cirkulacione pumpe sekundarnog toka. Kućište od armiranog poliestera ima izuzetno visoku otpornost na koroziju i uz to dugi radni vek. Cevni registar je izrađen od pocinkovanih ili nerđajućih cevi. Eliminatori vodenih kapljica izrađeni su od PP (polipropilena), a listovi su međusobno termički zavareni, što omogućava visoku kompaktnost i otpornost na temperaturu vode do 80°C . Ekološki su prihvatljiviji i sa dužim radnim vekom nego PVC eliminatori, koja su se ranije koristili.

Upotreba:

Rashladna kula tipa EWK – Z upotrebljava se u rashladnim sistemima kod kojih rashladni medijum ne sme, ili nije preporučljivo da dođe u dodir sa nećistoćom ili prašinom.

Detaljnije informacije:

Evaporativni kondenzator

Opis:

Evaporativni kondenzatori su sastavljeni od kućišta izrađenog od armiranog poliestera ili pocinkovanih limova, cevnog registra, eliminatora vodenih kapljica izrađenih od PP (polipropilena), aksijalnog / radijalnog ventilatora sa elektromotornim pogonom, sistema za distribuciju i raspršavanje rashladne vode i cirkulacione pumpe sekundarnog toka. Cevni registar je izrađen od pocinkovanih ili nerđajućih cevi. Eliminatori vodenih kapljica su izrađeni od PP materijala i međusobno su termički zavareni što omogućuje visoku kompaktnost kao i otpornost na temperature vode do 80°C. Ekološki su prihvatljiviji i imaju duži radni vek od eliminatora izrađenih od PVC-a, koji su se ranije upotrebljavali

Upotreba:

Evaporativni kondenzatori se upotrebljavaju u rashladnim sistemima i u njima se vrši kondenzacija rashladnih fluida.

Detaljnije informacije: